Regels en protocollen

Afspraken en protocollen

Protocollen zijn teksten, waarin we afspraken vastleggen over ons gedrag: wat doen we in bepaalde situaties? Een protocol geeft duidelijkheid en houvast. Onze school hanteert verschillende protocollen voor uiteenlopende situaties. Hieronder vindt u alle protocollen op een rij. De protocollen zijn in te zien op school:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als school zijn wij verplicht gebruik te maken van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit houdt in dat wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met u in gesprek gaan en indien nodig dit melden bij Veilig Thuis. De eerste stap is altijd dat wij samen zoeken naar een oplossing, maar bij een serieus vermoeden zijn wij, uiteraard in belang van het kind, gehouden aan de meldcode.
Meer over deze meldcode kunt u hier lezen.

Schoolveiligheidsplan

Als school voeren wij een veiligheidsbeleid dat beschreven is in het Schoolveiligheidsplan. Dit bevat bijvoorbeeld het ontruimingsplan maar ook zaken als protocollen voor calamiteiten. Het Schoolveiligheidsplan ligt ter inzage bij de directie.
 

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement is op school in te zien. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.