100 jaar Bavinckschool

Dit jaar op 30 augustus 1922 is het precies 100 jaar geleden dat de Bavinckschool werd geopend.

Deze tweede school van de Chr. Schoolvereniging Elout van Soeterwoude kreeg een prominente plek naast de Westduinkerk. De kerk is in de jaren ’90 van de vorige eeuw gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een supermarkt en op de plek waar de oude Bavinckschool stond, is het schoolplein omgetoverd tot een gezellige speeltuin met enkele oude bomen.

Als deze bomen konden spreken…..

Rond de jaren ’20 van de vorige eeuw werd de Bomenbuurt gebouwd. De stad breidde zich steeds meer uit; er was grote behoefte aan woonruimte.
De wijk kreeg allerlei voorzieningen: kerken, winkels en scholen; het nieuwe schoolgebouw van de Bavinckschool werd in 1922 opgeleverd.
In die tijd was het de gewoonte dat het Hoofd der School jaarlijks een schoolverslag maakte in een notulenboek. Deze notulenboeken, uitgevoerd met een gemarmerde kaft en geschreven in een keurig dik/dun/ schuin handschrift zijn gelukkig bewaard gebleven. Zij geven een inkijkje in het schoolleven vanaf de jaren ’20 tot de jaren ’60.

Het eerste schoolhoofd was dhr. Bos. Vol trots beschreef hij de fraaie aanblik van het nieuwe schoolgebouw, met een blinkend gepoetste schoolbel, een gymzaal en een tekenlokaal. Ook voorvallen met kinderen werden vermeld. Zo was er een klacht gekomen over kinderen die een spiegel van een der geparkeerde automobielen hadden verbogen….

Na enkele jaren werd het schoolgebouw te klein. Het leerlingenaantal nam flink toe. Aan het schoolgebouw werden etages toegevoegd.

De oorlogsjaren braken aan. Een groot deel van de Bomenbuurt ten westen van de Hanenburglaan werd afgebroken. De bewoners moesten in korte tijd een ander heenkomen zien te vinden. Op het vrijgekomen gebied kwam een tankgracht. Op oude foto’s is te zien dat de Westduinkerk van zijn toren is beroofd en dat daarnaast de Bavinckschool zichtbaar is.

Volgens de verslagen is met name het laatste oorlogsjaar rampzalig geweest. In de winter van 1944 was er gebrek aan voedsel en brandstof. De school moest noodgedwongen gesloten worden.
Een tragedie was ook dat een van de kinderen in het aangrenzende Sperrgebiet om het leven kwam. Het had daar, tegen de regels in gespeeld en was in aanraking gekomen met een explosief.In deze verschrikkelijke oorlogstijd ging de leiding over op dhr. L. Lieffering. Bij oudere mensen vast nog wel bekend.

Na de oorlog kwam de “Babyboom” en groeide het leerlingenaantal enorm. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw werd weer ontoereikend en er moest gebruik worden gemaakt van een dependance.  In die jaren werd het zangonderwijs geleverd door dhr. Borstlap. Jaarlijks werd het Kerstfeest door de Bavinckschool gevierd in de Westduinkerk, waarbij het kinderzangkoor een belangrijk aandeel had. Ook trad het koor op bij een radio-uitzending van de NCRV.

In de jaren ’60 liep het leerlingenaantal terug en werd het gebouw aan de Cypresstraat te groot. 
Ook de Mammoetwet trad in 1968 in werking en het scholenstelsel werd op de schop genomen. Dat betekende voor de Aeneas Mackayschool in de Acaciastraat (Mulo en lagere school) het einde. Het bestuur van de Bavinckschool zag in dit gebouw op deze locatie, een prachtige kans! Aan de overkant was namelijk sinds de jaren ’20 de Bewaarschool (kleuterschool) van de vereniging Elout van Soeterwoude gevestigd. Zo werden beide scholen elkaars buren.

In de notulenboeken valt te lezen, dat de leerlingen bij de verhuizing zelf hun stoelen moesten dragen… Vermeldenswaardig is, dat het schoolgebouw van de Bavinck in de Acaciastraat is ontworpen door de architect D. Oosthoek. Ontwerpen van zijn hand zijn o.a.: het voormalige postkantoor/ Jaarsma kachelfabriek aan de Fahrenheitstraat, de van der Heemfabriek in de Binckhorst en de grote nieuwbouw van het dorpje Ter Heijde (periode in de jaren voor de oorlog).

Namen van voormalige schoolhoofden/ directeuren van de Bavinckschool: Bos, Lieffering, Bakker, van der Laan, Uittenbogaard, de Bloois, van Eeden, Winters, Brukx.
Ieder heeft zo zijn/haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de school.
De lijst met een opsomming van het onderwijzend personeel is een hele lange. Op Schoolbank.nl valt hierover nog veel te vinden.
Zeker niet onvermeld mogen blijven, zijn de voormalige conciërges: Frits Radder en Jaap van Die. De laatste bespeelde ook het kerkorgel wanneer er Kerst gevierd werd.

In al die 100 jaar heeft de Bavinckschool een enorme ontwikkeling doorgemaakt op onderwijskundig gebied. Heel kort samengevat: “ Van kroontjespen tot ICT”.

Wat gebleven is, zijn de kinderen en hun ouders, met wie we mogen werken en samenwerken, de juffen en de meester, de directeur, de conciërge en die ouwe, trouwe schoolbel, waarvan we hopen dat die nog heel lang in onze fijne school mag luiden.

Het 100- bestaan is uitgebreid gevierd. Op 30 augustus was het grote feest. Kurt Fortin (acteur en presentator van kinderprogramma’s) heeft een cheque van €3.000 overhandigd aan de stichting Make-a-wish. De kinderen hebben hiervoor vorig schooljaar allerlei klusjes gedaan. Juf Maritza en meester Frans lieten de eerste steen van de ‘oude’ Bavinckschool zien en het glas-in-lood raampje van het toilet van het hoofd der school. 
Er waren allerlei festiviteiten voor de kinderen, variërend van een speelgoedmarkt, diverse workshops (o.a. maskers maken, kunst, sport, schrijven met een kroontjespen). Ook was er een groot zomerfeest met als onderdeel ‘Heel Bavinck bakt’, een wedstrijd waarbij ouders met hun kind(eren) een taart  gebakken hebben.
De dag erna was er een talentenshow en als kers op de taart zijn de kinderen op maandag 5 september op schoolreis naar de Efteling en Plaswijckpark geweest. Dit was de afsluiting van een mooi eeuwfeest!