Missie & Visie

Missie en visie

Ons motto

Ieder kind is uniek en intelligentie kent veel verschillende uitingsvormen.

De missie van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een rijke basis meekrijgen aan kennis en cognitieve vaardigheden en dat er ook veel aandacht is voor hun sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden en de protestant-christelijke normen en waarden. Wij willen hen leren te vertrouwen op hun eigen kracht, talenten en persoonlijke kenmerken zodat zij opgroeien tot vrije, zelfstandige wereldburgers. Wij leren hen kritisch te denken en te handelen en samen te werken om ze zo voor te bereiden op een samenleving die niet altijd even voorspelbaar is en die snel verandert.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden sluiten aan op de kernwaarden van de SCOH: ontmoeten, verbinden, vertrouwen en betrokken. Als school hechten wij veel waarde aan betrokkenheid, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en cognitieve, sociale én expressieve ontwikkeling. Dit hebben wij vertaald in een vijftal pijlers.

Onze pijlers

Wij baseren ons onderwijs op de volgende pijlers:

  • Aandacht voor cognitieve, sociale én expressieve vaardigheden
  • Sociale veiligheid als basis voor het leren
  • Talentontwikkeling
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid
  • Identiteit en wereldburgerschap

De uitwerking van de pijlers

1. Cognitieve, sociale én expressieve vaardigheden vormen de kern van ons onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen in een prettige, veilige en uitdagende omgeving en dat het beste uit ieder kind gehaald wordt. Goede opbrengsten vinden wij net zo belangrijk als leerlingen die zich op verschillende manier goed kunnen uiten, zelfvertrouwen hebben en op een prettige manier met anderen omgaan.
Een voorwaarde hiervoor is een breed aanbod en goede begeleiding op zowel de cognitieve (taal, rekenen) als de motorisch-creatieve en de sociaal-emotionele vakken.
Wij willen dat al onze leerlingen een optimale ontwikkeling op deze gebieden doormaken zodat zij een goede basis hebben en de aansluiting op het vervolgonderwijs voor iedere leerling zo passend mogelijk is.

2. Sociale veiligheid als basis voor het leren

Voor ons zijn alle leerlingen op hun eigen manier uniek en daarom vinden wij het belangrijk dat zij zich gezien en gehoord voelen. Respect hebben voor elkaar en voor de omgeving draagt bij aan ieders gevoel van veiligheid. Sociale veiligheid vormt daarbij voor ons de basis voor het leren. Een leerling die zich veilig en vertrouwd weet, komt tot betere resultaten. Zelfvertrouwen en een respectvolle omgang met elkaar en met elkaars spullen vinden wij hierbij net zo belangrijk als aandacht voor de cognitieve vaardigheden.

3. Talentontwikkeling

Leerlingen worden op verschillende manieren geprikkeld om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Iedere leerling is op zijn eigen manier uniek. Naast de cognitieve vakken besteden wij veel aandacht aan de expressieve en motorische vakken zoals drama, zang, dans en beeldende vorming. Leerlingen leren zichzelf op verschillende manieren te uiten en te presenteren. Daarnaast zijn deze vakken een goede uitlaatklep en vergroten zij de belevingswereld van de kinderen. Creativiteit en een onderzoekende houding dragen bovendien bij aan een goede voorbereiding op een maatschappij die snel verandert. In al onze schoolvakken en activiteiten staan daarbij de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. Als team ontwikkelen wij hier ons telkens verder in. De talenten van leerkrachten én ouders worden waar mogelijk ingezet om het onderwijsaanbod voor onze leerlingen te verbreden en te verdiepen.

4. Verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid

De leerkracht heeft de leerling goed in beeld en bespreekt regelmatig de resultaten en de voortgang met de leerling. De leerkracht kijkt waar extra werk nodig is of waar mogelijk versneld kan worden en daagt de leerling uit om het beste uit zichzelf naar boven te halen. De leerling denkt mee over de extra ondersteuning óf de extra uitdaging die hij nodig heeft. Zelfstandig werken én samenwerken gaan daarin hand in hand.
Een goed contact met ouders is daarbij voor ons belangrijk, waarin we open met elkaar communiceren en elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van de kinderen.

5. Identiteit en wereldburgerschap

De Bavinckschool is een protestant christelijke school die open staat voor alle kinderen. Dit houdt in dat wij werken vanuit het gedachtegoed van de bijbel en de Christelijke waarden en normen, maar dat wij open staan voor alle kinderen. Wij realiseren ons dat we leven in een pluriforme maatschappij waarin veel verschillende godsdiensten beleefd worden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren van en over verschillende religies en culturen en dat er wederzijds respect is voor elkaar. 

De kwaliteitscyclus

Wij werken op onze school volgens de kwaliteitscyclus die is afgesproken binnen SCOH. Dit houdt in dat wij iedere vier jaar een Schoolplan schrijven met daarin de ontwikkelingen van de komende jaren. Jaarlijks maken wij een jaarplan en een jaarverslag van de manier waarop wij onze resultaten behalen. Deze documenten worden besproken in het team en met de MR en liggen ter inzage voor belangstellenden bij de directie.