Waarom Bavinckschool

Zorg

Leerlingenzorg

Een warme ontvangst bij aanvang van de schoolperiode zien wij als eerste belangrijke stap in de jarenlange samenwerking tussen ouders en school. Deze samenwerking is in het belang van uw kind heel belangrijk en moet zichtbaar goed en veilig zijn.
 
Eenmaal geplaatst in de groep en het lesprogramma wordt uw kind door de leerkracht begeleid en worden gegevens over de gehele ontwikkeling van uw kind bijgehouden in de daarvoor bestemde systemen.

Interne begeleiding

De leerkracht heeft regelmatig overleg met de intern begeleider. Tijdens dit overleg worden wisselend de kinderen besproken, het groepsproces, de leerresultaten en aan de groep zelf verwante accenten. Bij een stagnatie in de ontwikkeling van een kind, bespreken de leerkracht en de intern begeleider welke interventie op zijn plaats is. Deze interventie wordt bekeken op effectiviteit en zo nodig doorgezet in een handelingsplan voor enkele weken. De ouders worden hierover ingelicht en meegenomen in de begeleiding die het kind op dat moment krijgt en nodig heeft. Hier is de samenwerking tussen school en ouders voor het kind essentieel.

De interventies die de leerkracht snel en per direct kan toepassen zijn o.a. extra aandacht op de dag inplannen voor instructie, herhaling, vooruit kijken, gesprekjes, oefenwerk voor thuis, het buitenspelen voorbespreken met het kind/groep en spel begeleiden.

Een handelingsplan beschrijft specifiek de hulp en het doel voor 1 leeraspect (hoe vaak, door wie en hoe lang). De middelen waarover de leerkracht kan beschikken zijn: specifiek RT- en methode materiaal voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, lezen, spelling en rekenen. Verschillende digitale programma’s voor (voorbereidend en aanvankelijk) lezen, spelling en rekenen. Naast de inzet van de leerkracht beschikt de school over enkele ouders die zich inzetten voor de extra ondersteuning naast de klas en voor spelbegeleiding in kleine groepen.

De school handelt bij vermoeden van dyslexie volgens het protocol Leesproblemen en Dyslexie en begeleidt zo nodig het kind en de ouders tot diagnostiek/behandeling. Dit handelen en begeleiden geldt ook voor problematiek bij rekenen, spraak-taal, communicatie en gedrag. Bij problemen in de motoriek heeft de school een korte lijn met de praktijk Kinderfysiotherapie Leidschendam.
Mocht het handelingsplan onvoldoende effect hebben en er meer inzicht nodig zijn, dan wordt het kind besproken in een intern zorgoverleg. U wordt als ouders hiervoor uitgenodigd en samen met de externen rondom de school kijken we naar wat we al weten, nog willen weten en waar we de antwoorden vandaan kunnen halen.

De externen waar de school veel mee samenwerkt, zijn: de onderwijsbegeleidingsdienst (HCO), schoolmaatschappelijk werk (SMW+), de schoolarts/-verpleegkundige (CJG), het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (SPPOH) en incidenteel met de fysiotherapeut, logopedisten en therapeuten van Welzijnsorganisaties.

Leerlingen die extra uitdagend werk nodig hebben, krijgen dit in hun eigen leerjaar en leeftijdsgroep. In het uiterste geval mag een leerling versneld door. Hier gaat eerst een diagnostische periode aan vooraf. Vanaf groep 7 worden deze leerlingen voorbereid op deelname in groep 8 aan buitenschoolse lessen. Deze lessen voor meer begaafde leerlingen worden verzorgd door scholen uit het voortgezet onderwijs en de lessen zijn op 1 dagdeel in de week.

Leerlingen die bewezen echt meer ondersteuning nodig hebben en in hun ondersteuningsbehoefte buiten het aanbod van de school vallen, komen in aanmerking voor een zorgarrangement. Dit vraagt de school aan in samenwerking met de ouders en het SPPOH. De leerling ontvangt de extra ondersteuning op school.
Voor leerlingen die de extra ondersteuning nodig hebben op zowel de leervakken, als de werkhouding en gevaar lopen op een grote leerachterstand en een negatieve ontwikkeling in het zelfvertrouwen, kunnen in aanmerking komen voor een plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dit vraagt de school aan in samenwerking met de ouders en het SPPOH en indien gewenst met cluster I en II.

De wijze waarop de zorg op onze school geregeld is staat uitvoerig beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel. 

Maatschappelijk werk

Zorgen over uw kind?

Ouders willen dat hun kind een fijne tijd heeft op de basisschool en alle kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen; een blij en vrolijk kind, zowel thuis als op school. Maar dit is helaas niet altijd het geval. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens mee zit, vaak boos is, zich teruggetrokken gedraagt, brutaal is of zich juist moeilijk kan concentreren. U vraagt zich af of uw kind wel voldoende zelfvertrouwen heeft of dat er ondersteuning nodig is bij het leren. Of misschien is er in de thuissituatie iets aan de hand, waarop uw kind emotioneel reageert. Allemaal voorbeelden van zorgen waarmee u als ouder kunt zitten en die de ontwikkeling van uw kind belemmeren. Dan is het goed contact op te nemen met de schoolmaatschappelijk werker. Dit kan via de intern begeleider van school of de leerkracht van uw kind. De schoolmaatschappelijk werker kan u snel verder helpen.
Het kan ook zijn dat de school zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In dat geval neemt school contact op met u en gezamenlijk wordt beslist of het schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld.

Hulpverlening en ondersteuning
De schoolmaatschappelijk werker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk geholpen kan worden. Het uitgangspunt is een zo licht mogelijke combinatie van hulpverlening en ondersteuning op school. Dit kan in de vorm van kindgesprekken, zowel individueel als in groepsverband en ouderondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker gaat hierbij altijd uit van de eigen kracht van het kind en van u als ouder. Als het nodig blijkt, kan zij u op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en hulpverlening buiten de school.

Ook kan het zijn dat u worstelt met een opvoedvraag. De schoolmaatschappelijk werker zal u graag helpen met praktische tips en handvatten.
Hajar el Hadri is de schoolmaatschappelijk werker op de Bavinckschool. Zij is elke dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur op school aanwezig. Aarzel niet om bij haar langs te gaan als u vragen heeft.

Fysiotherapie

Vanuit de praktijk ‘Fysiotherapie Leidschendam’ biedt Marissa Lake-Hunsel op de Bavinckschool kinderfysiotherapie.
Heeft uw kind (pijn)klachten of motorische ongemakken, dan kunt u een afspraak maken voor een screening/intake. Het kan ook zijn dat de leerkracht of IB-er zelf met u contact opneemt, omdat zij opvallend beweeggedrag constateren. Uiteraard wordt er altijd met u overlegd voordat de fysiotherapeut wordt ingeschakeld.
Kinderfysiotherapie kan o.a. helpen bij problemen tijdens de gymlessen of bij het volgen van het schrijfonderwijs. Ook onhandig bewegen, angstig zijn voor bewegen of vaak vallen, kan een indicatie zijn voor kinderfysiotherapie. Op de website www.fysiotherapie-leidschendam.nl kunt u een completer overzicht vinden van mogelijke indicaties.
Heeft u hier vragen over of twijfelt u of uw kind kinderfysiotherapie nodig heeft, neem dan contact op met de leerkracht of IB-er van uw kind. Kinderfysiotherapie wordt tot de leeftijd van 18 jaar volledig vergoed vanuit uw basisverzekering en zal alleen worden opgestart met instemming van ouder/verzorger.

Samenwerkingsverband en Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.

De basisondersteuning die de Bavinckschool biedt, staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel dat u hier kunt inzien. Voor vragen hierover kunt u zich richten tot de intern begeleiders van de school, Maritza Mieremet en Karen Kleijn.

Voor meer informatie over het SPPOH klikt u hier.